QUY TRÌNH - QUY ĐỊNH

Mục tiêu chất lượng phòng Hành chính - Tổng hợp năm học 2019-2020

Mục tiêu chất lượng phòng Hành chính - Tổng hợp năm học 2019-2020 (26/01/2021

Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của Trường Đại học Đồng Tháp

Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của Trường Đại học Đồng Tháp (26/01/2021

Mục tiêu chất lượng phòng Hành Chính - Tổng hợp năm học 2017-2018

Mục tiêu chất lượng phòng Hành Chính - Tổng hợp năm học 2017-2018 (26/01/2021

Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Trường Đại học Đồng Tháp

Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Trường Đại học Đồng Tháp (26/01/2021

Mục tiêu chất lượng phòng Hành Chính - Tổng hợp năm học 2016-2017

Mục tiêu chất lượng phòng Hành Chính - Tổng hợp năm học 2016-2017 (26/01/2021

Quy trình lên lịch công tác và sử dụng phòng họp

Quy trình lên lịch công tác và sử dụng phòng họp (26/01/2021

Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Trường Đại học Đồng Tháp

Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Trường Đại học Đồng Tháp (26/01/2021

Quyết định về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành văn bản, quản lý văn bản trong Trường Đại học Đồng Tháp

Quyết định về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành văn bản, quản lý văn bản trong Trường Đại học Đồng Tháp (26/01/2021

Thông tư Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức

Thông tư 09/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức (26/01/2021

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của website Trường ĐH Đồng Tháp

Quy chế bao gồm những Quy định chung về tổ chức và hoạt động của website Trường Đại học Đồng Tháp (26/01/2021