Lãnh đạo Phòng

Trần Văn Thọ


Trần Văn Thọ

Chức vụ: Trưởng phòng

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: tvtho@dthu.edu.vn


Nguyễn Văn Nghiêm


Nguyễn Văn Nghiêm

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: nvnghiem@dthu.edu.vn


Đỗ Ngọc Hồ


Đỗ Ngọc Hồ

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Học vị: Cử nhân

Điện thoại:

Email: dnho@dthu.edu.vn


Tổ Văn thư - Lễ tân

Nguyễn Anh Thuỳ


Nguyễn Anh Thuỳ

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: nathuy@dthu.edu.vn


Phạm Bình Phương My


Phạm Bình Phương My

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: pbpmy@dthu.edu.vn


Trần Ngọc Thuận


Trần Ngọc Thuận

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: tnthuan@dthu.edu.vn


Vũ Thị Bích Ngọc


Vũ Thị Bích Ngọc

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: vtbngoc@dthu.edu.vn


Đặng Thị Diễm Tiên


Đặng Thị Diễm Tiên

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: dtdtien@dthu.edu.vn


Nguyễn Thuỳ Vương


Nguyễn Thuỳ Vương

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Cử nhân

Điện thoại:

Email: ntvuong@dthu.edu.vn


Võ Nguyễn Như Thuỷ


Võ Nguyễn Như Thuỷ

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Cử nhân

Điện thoại:

Email: vnnthuy@dthu.edu.vn


Huỳnh Tiên Tri


Huỳnh Tiên Tri

Chức vụ: Lái xe cơ quan

Học vị:

Điện thoại:

Email:


Nguyễn Long Huỳnh


Nguyễn Long Huỳnh

Chức vụ: Lái xe cơ quan

Học vị:

Điện thoại:

Email:


Nguyễn Văn Hiếu


Nguyễn Văn Hiếu

Chức vụ: Lái xe cơ quan

Học vị:

Điện thoại:

Email:


Tổ Bảo vệ

Lê Văn Lương


Lê Văn Lương

Chức vụ: Tổ trưởng

Học vị:

Điện thoại:

Email:


Huỳnh Hồng Minh


Huỳnh Hồng Minh

Chức vụ: Bảo vệ cơ quan

Học vị:

Điện thoại:

Email:


Võ Quốc Vinh


Võ Quốc Vinh

Chức vụ: Bảo vệ cơ quan

Học vị:

Điện thoại:

Email:


Nguyễn Nhất Nhân


Nguyễn Nhất Nhân

Chức vụ: Bảo vệ cơ quan

Học vị:

Điện thoại:

Email:


Nguyễn Văn Hốt


Nguyễn Văn Hốt

Chức vụ: Bảo vệ cơ quan

Học vị:

Điện thoại:

Email:


Nguyễn Văn Phong


Nguyễn Văn Phong

Chức vụ: Bảo vệ cơ quan

Học vị:

Điện thoại:

Email:


Trương Thanh Hoà


Trương Thanh Hoà

Chức vụ: Bảo vệ cơ quan

Học vị:

Điện thoại:

Email:


Nguyễn Anh Vũ


Nguyễn Anh Vũ

Chức vụ: Bảo vệ cơ quan

Học vị:

Điện thoại:

Email:


Trần Tấn Tài


Trần Tấn Tài

Chức vụ: Bảo vệ cơ quan

Học vị:

Điện thoại:

Email:


Nguyễn Anh Tuấn


Nguyễn Anh Tuấn

Chức vụ: Bảo vệ cơ quan

Học vị:

Điện thoại:

Email:


Võ Thành Nhẫn


Võ Thành Nhẫn

Chức vụ: Bảo vệ cơ quan

Học vị:

Điện thoại:

Email:


Phạm Viết Hải


Phạm Viết Hải

Chức vụ: Bảo vệ cơ quan

Học vị:

Điện thoại:

Email: