Nguyễn Anh Thuỳ

Nguyễn Anh Thuỳ

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: nathuy@dthu.edu.vn

Phân công nhiệm vụ

Tham mưu xây dựng kế hoạch và quản lý mở các lớp bồi dưỡng, đào tạo ngắn hạn tại Trường.
Công tác nâng lương (lương thường xuyên, trước hạn), thâm niên vượt khung.
Công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của công chức, viên chức và nhân viên theo quy định.
Tham mưu quyết định thành lập các hội đồng, ban, đoàn, tổ công tác…
Thực hiện sao lưu, bổ sung hồ sơ cán bộ, viên chức.
Tổng hợp thông tin công tác tổ chức cán bộ.
Thực hiện chế độ báo cáo thuộc các mảng phụ trách.
Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác theo phân công của Lãnh đạo phòng
Nhân sự Phòng TCCB