Phạm Bình Phương My

Phạm Bình Phương My

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: pbpmy@dthu.edu.vn

Phân công nhiệm vụ

Phát triển website của phòng; cập nhật thông tin cán bộ, viên chức vào phần mềm Quản lý cán bộ và quản lý thông tin, dữ liệu về cán bộ, viên chức.
Công tác kiểm định chất lượng của đơn vị; công tác văn thư lưu trữ mảng tổ chức cán bộ.
Công tác chuyển chức danh nghề nghiệp giảng viên; xét, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên.
Công tác chi trả các phụ cấp: ưu đãi nhà giáo, thâm niên nghề, trợ cấp thay phụ cấp ưu đãi nhà giáo và thâm niên nghề.
Tham mưu, quản lý các chế độ: nghỉ phép, nghỉ không lương, nghỉ thai sản,... của cán bộ, viên chức và người lao động.
Theo dõi công tác chấm công hàng tháng tại các đơn vị trong Trường.
Theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của giảng viên.
Công tác kỷ luật cán bộ, viên chức.
Thực hiện sao lưu, bổ sung hồ sơ cán bộ, viên chức.
Tổng hợp chế độ báo cáo: tháng, quý và mảng công tác phụ trách.
Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác theo phân công của Lãnh đạo phòng.
Nhân sự Phòng TCCB