Trần Ngọc Thuận

Trần Ngọc Thuận

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: tnthuan@dthu.edu.vn

Phân công nhiệm vụ
 
Chuyên trách công tác thi đua - khen thưởng của Nhà trường.
Công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động hàng năm.
Công tác ISO của đơn vị.
Tham mưu thực hiện công tác kê khai, minh bạch tài sản của công chức, viên chức và người lao động hàng năm.
Thực hiện sao lưu, bổ sung hồ sơ cán bộ, viên chức.
Công tác hưu trí; kéo dài thời gian công tác đối với cán bộ, giảng viên có học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư và học vị tiến sĩ để làm công tác chuyên môn khi hết tuổi quản lý theo quy định.
Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác theo phân công của Lãnh đạo phòng.
 
Nhân sự Phòng TCCB