Vũ Thị Bích Ngọc

Vũ Thị Bích Ngọc

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: vtbngoc@dthu.edu.vn

Phân công nhiệm vụ

 • Công tác hp đồng mới, tiếp nhận, thuyên chuyn, thôi việc của viên chức.
 • Tham mưu công tác hướng dẫn tập sự và bổ nhiệm vào ngạch viên chức.
 • Công tác gia hạn hợp đồng lao động đối với viên chức.
 • Công tác hợp đồng ngắn hạn đối với giảng viên, nhân viên.
 • Công tác hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng... của viên chức.
 • Công tác đào tạo, bồi dưỡng ngoài Trường; quản lý đi học sau đại học của viên chức theo quy định.
 • Công tác bảo vệ chính trị nội bộ cơ quan.
 • Công tác quản lý hoạt động làm thêm giờ, khoán việc của viên chức.
 • Theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của viên chức hành chính.
 • Thực hiện sao lưu, bổ sung hồ sơ cán bộ, viên chức.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo phòng.

Nhân sự Phòng TCCB